دستورالعمل اجرای مسابقات
امروز : ۱۲. خرداد ۱۳۹۹ - ۲:۱۴

شما اینجا هستید

تاریخ بروز رسانی ۱۳۹۸/۰۹/۲۵

دستورالعمل اجرای مسابقات
کمیته های برگزاری ، علمی و اجرایی و داوران ارکان اصلی برگزاری مسا بقات بوده و وظیفه نظارت ، راهبری علمی و عملی ، تهیه روش های اجرایی مورد نیاز و ارزیابی شرکت کنندگان را به عهده دارند.
کمیته برگزاری مسابقات به عنوان عالیترین نهاد ناظر به برگزاری مسابقات می باشد که یک نفر را به عنوان رئیس کمیته علمی- اجرایی تعیین می نماید که مسئولیت کمیته های علمی و اجرایی را مطابق چارت ذیل به عهده دارد.
اعضاءکمیته های علمی و اجرایی با پیشنهاد  رئیس کمیته علمی- اجرائی و تایید کمیته برگزاری مسابقات مسئولیت های خود را زیر نظر دبیر خانه انجام می دهند.
مسابقات مهارت فنی تخصصی در سه مرحله استانی، بلوکی و کشوری برگزار می شود که تشکیل کمیته های برگزاری، علمی و اجرایی در هر سه مرحله به تناسب در شرکت، بلوک و کشور مطابق دستور العمل های ذیل الزامی است .
سلسله مراتب کمیته های برگزاری، علمی و اجرایی در سه مرحله استانی، بلوکی و کشوری به شرح ذیل می باشد.

 

 

کمیته برگزاری مسابقات
در هر یک از استان ها، بلوکها و کشور تشکیل کمیته برگزاری مسابقات به شرح زیر لازم می باشد.
رئیس کمیته برگزاری مسابقات مدیر عامل آبفا یا آبفار شرکت برگزار کننده می باشد.
اعضاء کمیته برگزاری مسابقات شامل معاون بهره برداری، معاون منابع انسانی، مدیر امور حراست ، مدیر روابط عمومی و معاون مالی و پشتیبانی می باشند. اعضا کمیته های بلوک توسط روسای کمیته های استان های مربوطه تعیین می شوند.
معاون بهره برداری شرکت میزبان به عنوان رئیس کمیته علمی و اجرائی آن از مسابقات می باشد.
مسئولیت هر چه  بهتر برگزار شدن مسابقات مهارت فنی، تخصصی با رئیس کمیته برگزاری مسابقات می باشد که در استان ها به عهده مدیر عامل آبفا شهری استان، در هر بلوک به عهده مدیر عامل مرکز بلوک و در کشور به عهده مدیر عامل استان اصفهان می باشد.

 

 

وظایف کمیته برگزاری
•    نظارت عالیه بر اجرای مسابقات مهارت فنی تخصصی استانی، بلوکی و کشوری و اجرای اصولی دستور العمل ها و آئین نامه های مربوطه
•    انجام مکاتبات لازم جهت برگزاری مسابقات
•    هماهنگی بین کمیته اجرایی و کمیته علمی
•    تامین شرایط و امکانات مورد نیاز
•    تصویب تاریخ شروع و خاتمه مسابقات
•    معرفی ناظر عالی به کمیته های علمی و اجرایی مسابقات
•    معرفی تیم های برگزیده مرحله استانی به کمیته برگزاری سطح بلوکها و تیم های برگزیده بلوک به کمیته برگزاری سطح کشور
•    کمیته برگزاری باید یک نفر را بعنوان نماینده شرکت به دبیرخانه مرکزی معرفی نماید که وظیفه ارتباط با دبیرخانه مرکزی مسابقات، ثبت نام شرکت کنندگان در سایت پس از بررسی مدارک آنها، جمع آوری اخبار وگزارشات جهت ارائه و ثبت در سایت مسابقات را به عهده دارد.

 

وظایف کمیته اجرایی
اعضای کمیته اجرائی به پیشنهاد رئیس کمیته علمی-اجرائی و تصویب کمیته برگزاری از مدیران و کارشناسان شرکت انتخاب می گردند.
تبصره : در سطح یک (استانی) مدیر یا مسئول HSE  شرکت میزبان، یکی از اعضای این کمیته می باشد . درسطح دو( بلوکی )مدیر یا مسئول HSE  یکی از شرکتهای بلوک به عنوان عضو این کمیته می باشد .در سطح سه ( کشور) مدیر یا مسئول HSE  شرکت میزبان، عضو این کمیته می باشد.
۱ - در اولین جلسه با حضور اعضاء نسبت به انتخاب دبیر کمیته اقدام خواهد شد.
تبصره : افراد معرفی شده ای که در جلسه اول کمیته حضور نداشته باشند ولی در جلسات بعدی کمیته حضور یابند، به عنوان
عضو کمیته تلقی خواهند شد.
۲ - اجرای اصولی آئین نامه مسابقات مهارت فنی تخصصی و دستور العمل های مربوطه.
۳ – برگزاری جلسات هماهنگی با اعضای کمیته برگزاری مسابقات.
۴ – انتخاب کارگروهی شامل سه نفر کارشناس خبره به منظور بررسی و انتخاب مطالب لازم برای درج در سایت مسابقات با هماهنگی کمیته علمی
۵ – برآورد هزینه های مرتبط با امکانات اقامتی برای افرادی که برای مسابقات حضور خواهند یافت.
۶– تنظیم برنامه اجرایی مسابقات مهارت فنی تخصصی و اعلام به کمیته برگزاری.
۷ – تامین امکانات اقامتی برای شرکت کنندگان در مسابقات.
۸ – تهیه طرح اجرایی مربوطه به منظور در اختیار قرار دادن تجهیزات لازم برای شرکت کنندگان در مسابقات
۹- حضور کلیه اعضاء این کمیته در محل برگزاری مسابقات همزمان با برگزاری مسابقات
۱۰ – انجام هر گونه اقدامات لازم در جهت رفع کمبود ها ی اجرایی در برگزاری مسابقات.
۱۱ – اعمال کنترل های نهایی مناسب بودن محل و یا محل های برگزاری مسابقات.
۱۲ – انجام نظارت بر کلیه مراحل اجرا و برگزاری مسابقات.
۱۳ – کمیته اجرایی مسابقات ملزم به رعایت نمودن نقطه نظرات کتبی ناظر عالی که از طرف کمیته برگزاری مسابقات به عنوان نماینده معرفی شده، می باشد.
۱۴ – بررسی عملکرد هر یک از شرکت ها و ارائه گزارش به کمیته برگزاری و دبیرخانه مرکزی با هماهنگی کمیته علمی.
۱۵ – نظر سنجی از نحوه برگزاری مسابقات طبق فرم های آماده شده.
۱۶ – برگزاری آئین تقدیر از برگزیدگان مسابقات در هر مرحله، که از طرف کمیته علمی معرفی می شوند.
۱۷ – هماهنگی و برگزاری جلسه با کمیته علمی و تیم های داوری
۱۸ – اعلام تاریخ شروع و خاتمه مسابقات به شرکت کنندگان
۱۹– کمیته اجرائی با همکاری کمیته علمی نسبت به مستندسازی کلیه مراحل مسابقات، شامل بانک سناریو، بانک سوالات، فرم های مربوطه، صورتجلسات، عکس و فیلم، چالش ها، مستندات و پیشنهادات جهت بهبود مسابقات سال آتی اقدام می نماید.  
۲۰ - کمیته علمی- اجرایی بر اساس سناریوهای طراحی شده موظف به تامین لوازم مصرفی در محل مسابقه می باشد و تیمها فقط تجهیزات لازم را به همراه خود خواهند آورد.

 

 

کمیته علمی
مسئولیت طراحی سوالات علمی و عملی مسابقات، انتخاب داور، نظارت بر داوری، بررسی و اعلام نتایج و نظارت بر حسن انجام مسابقات به عهده این کمیته می باشد.
اعضاء کمیته استانی که از افراد با تجربه و خبره هستند، با پیشنهاد رئیس کمیته علمی- اجرایی از افراد داخل یا خارج شرکت ها و با هماهنگی شرکت های زیر مجموعه انتخاب می شوند.
اعضاء کمیته بلوکی که از افراد با تجربه و خبره هستند، با معرفی رئیس کمیته های برگزاری شرکتهای زیر مجموعه هر بلوک انتخاب می شوند (از هر شرکت یک نماینده ).
اعضاء کمیته کشوری که از افراد با تجربه و خبره هستند، از نمایندگان هر کدام از بلوک ها و نمایندگان شرکت مهندسی آبفا کشور و نماینده شرکت برگزار کننده انتخاب می شوند.
دبیر کمیته علمی با پیشنهاد رئیس کمیته علمی- اجرایی و تصویب کمیته علمی انتخاب می شود.

 

 

وظایف کمیته علمی
۱ - اجرای اصولی آئین نامه مسابقات فنی و تخصصی و دستور العمل های مربوطه
۲ - انتخاب تیم داوران برای هر یک از مسابقات
۳ - برگزاری جلسات هماهنگی با کمیته اجرایی مسئولین برگزاری مسابقات
۴ - تهیه سوالات علمی و عملی با توجه به روش اجرائی و مسابقات و امکانات پیش بینی شده
۵ - اعمال کنترل های نهایی مناسب بودن محل برگزاری مسابقات
۶ - ارزیابی عملکرد هر یک از داوران
۷ - تعیین برگزیدگان مسابقات و تعیین رتبه شرکت ها و معرفی آن ها به کمیته اجرایی
۸ - معرفی سه نفر از داوران برگزیده پس از اتمام مسابقات و معرفی آن ها به کمیته اجرایی
۹ - تهیه گزارش نهایی در پایان برگزاری مسابقات با هماهنگی کمیته اجرائی
۱۰- تعیین معیار های ارزیابی عملکرد داوران و شرکت ها
۱۱ - تهیه فرم های ارزیابی و نحوه امتیاز دهی به شرکت کنندگان
تبصره : فرم های ارزیابی ایمنی باید با هماهنگی با مدیر یا مسئول HSE تهیه  گردد.
۱۲ - تهیه فرم های نظر سنجی از شرکت کنندگان در مسابقه
۱۳ – این کمیته موظف است در پایان زمان برگزاری مسابقات، نسبت به تکمیل نمودن جدول امتیازات و رتبه بندی و تخصیص
امتیاز اقدام نموده و به امضاء حداقل سه نفر از اعضاء این کمیته برسد.
تبصره ۱: حضور کلیه اعضاء این کمیته در محل برگزاری مسابقات الزامی است
تبصره ۲: کلیه فرم های نهایی در دو نسخه تنظیم و امضاء شوند که یک نسخه از این فرم ها توسط رئیس کمیته علمی اجرایی نگهداری خواهد شد و نسخه دیگر به همراه مستندات مربوط برای کمیته بلوکی و کشوری ارسال خواهد گردید.
تبصره ۳: کمیته های علمی و اجرائی می توانند در هم ادغام شده و در قالب کمیته های علمی- اجرائی انجام وظیفه نمایند

 

تیم داوری  
تیم داوری متشکل از سرداور، داوران فنی هر موضوع مسابقه، داور زملن و داور ایمنی می باشد که تعداد و روش داوری در توضیحات هر موضوع مسابقه شرح داده شده است.
داوران هر بلوک از داخل همان بلوک و به اتفاق نظر استانهای همان بلوک تعیین شوند.
نحوه انتخاب داوران و سرداوران در بلوک ها تصمیم گیری شود.
۱-  لیست افراد منتخب تیم داوری همراه با رزومه کاری آنها، توسط شرکت ها به دبیرخانه برگزاری مسابقات ارائه می گردد.
۲- تیم نهائی داوری پس از بررسی رزومه های ارسالی توسط کمیته علمی گزینش و معرفی خواهند شد.
داوران و سرداوران مسابقات سطح کشور توسط شرکت مهندسی آبفا کشور تعیین می گردد.

الف) شرایط احراز صلاحیت داوران
۱- دارای حداقل مدرک کارشناسی بوده و ۵سال  سابقه اجرای کار در ارتباط با موضوعات مسابقه باشند
تبصره۱: داوران منتخب می توانند از خارج از شرکت باشند.
تبصره۲ : داوران انتخاب شده نمی توانند تیم اعزامی از شرکت خود را داوری کنند. همچنین داوران انتخاب شده از هر بلوک نمی توانند تیم های اعزامی از شرکت های آن بلوک را در مسابقات کشوری داوری نمایند.
تبصره۳ : در موضوع نصب انشعاب آب، داور می بایست حداقل ۱۰ سال سابقه اجرای کار در ارتباط با موضوع مسابقه داشته باشد.

ب) مسئولیت داوران
 ۱- مسئولیت بررسی اسامی افراد حاضر و احراز هویت آنها در هر مسابقه، ثبت اسامی آن ها در فرم های امتیاز دهی به عهده داوران می باشد
۲- سرداور رابط بین کمیته علمی و تیم داوران بوده و وظیفه هماهنگی داوران، کنترل نحوه امتیاز دهی داوران، تأیید فرم های داوری، جمع بندی نتایج داوری و ارائه به کمیته علمی مسابقه را بر عهده دارد.

ج) ارزیابی شرکت کنندگان
۱-نمره نهایی مجموع امتیاز بخش تئوری، امتیاز سرعت، امتیاز ایمنی و میانگین ارزیابی (امتیازات) دو داور می باشد.
۲-فرم های امتیازدهی توسط داوران مربوطه تکمیل، امضا و تحویل سرداور می شود.
۳-سرداور نتیجه هر فرم و همچنین امتیاز بخش تئوری را در فرم سرداور  ثبت و پس از امضا به کمیته علمی تحویل می نماید.
۴- فرم های امتیاز دهی بایستی کاملا خوانا بوده و فاقد هر گونه خط خوردگی باشد.
۵- بانظارت نماینده کمیته علمی مسابقات، پس از پایان هر مسابقه فرم های تکمیل و امضاء شده توسط هر یک از داوران ارائه و گرد آوری می شود.

 

نظارت
جهت نظارت بر برگزاری مسابقات در سطح یک هر استان تاریخهای اجرای مسابقات را به کمیته علمی-اجرایی کشور اعلام و نماینده های منتخب کمیته علمی-اجرایی بلوک مذکور، جهت حضور، نظارت و ملاحظات اجرایی بر شرایط مسابقه حضور خواهند داشت.
جهت نظارت بر برگزاری مسابقات در سطح دو (بلوک) تاریخهای اجرای مسابقات به کمیته علمی-اجرایی کشور اعلام و نماینده های منتخب بلوک های مجاور، جهت حضور، نظارت داوری و ملاحظات اجرایی بر شرایط مسابقه مطابق جدول ذیل مشارکت خواهند داشت

 

برگزاری مسابقات سطح سه (کشوری) با حضور نمایندگان سازمان یونسکو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور وسایر مدعوین محلی و کشوری انجام خواهد شد. در مسابقات سطح کشور از هر بلوک یک نماینده و نمایندگان ۵ دفتر تخصصی آبفا کشور برای نظارت و داوری حضور خواهند داشت.

 

ملاحظات ایمنی
شرکت کنندگان موظف به پیش بینی و تامین کلیه تجهیزات و تدابیر ایمنی جهت شرکت در این رقابت می باشند. لوازم وتجهیزات ایمنی مطابق با دستورالعمل های ایمنی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
دفترHSE  شرکت برگزار کننده جهت حضور ماشین آتش نشانی، آمبولانس و کلیه تمهیدات ایمنی ... در برگزاری مسابقات سطح یک، دو و سه اقدام لازم را به عمل آورد.
شرکت برگزار کننده موظف است نسبت به بیمه کارگاه برگزاری مسابقات در مدت زمان انجام مسابقات اقدام نماید.

 

دستورالعمل ثبت نام ها
۱- جهت ثبت نام شرکت کنندگان در مرحله استانی، هر شرکت ملزم به معرفی ۱ نفر بعنوان نماینده شرکت می باشد.
۲- نماینده موظف است نسبت به ثبت نام کلیه شرکت کنندگان از طریق سایت اقدام نمایند.
شرکت کنندگان در مسابقه لازم است مدارک زیر را جهت ثبت نام به نماینده شرکت ارائه نمایند.
- کارت ملی
- حکم سازمانی / قراداد
- سابقه کار
- عکس اسکن شده
- مدرک تحصیلی
نکته: کلیه شرکت کنندگان در مسابقه لازم است که در روز برگزاری مسابقه، بیمه نامه مسئولیت مدنی در مقابل حوادث ناشی احتمالی (که محل و تاریخ برگزاری در آن ذکر شده باشد) همراه داشته باشند
۳- جهت ورود نماینده شرکت به سایت مسابقات، از طرف دبیرخانه مرکزی یک نام کاربری و رمز عبور اختصاصی داده می شود.
نکته۱ : شرکت کنندگان می توانند از نیروهای رسمی، شرکتی یا حجمی و پیمانکاران شرکت ها باشند.
نکته۲ : افراد یا تیم هایی که به اسم شهرستان یا منطقه ثبت نام شده اند باید از کارکنان یا پیمانکاران شاغل در همان منطقه یا شهرستان باشند و این موارد توسط کمیته اجرائی بلوک در مسابقات بلوکی و در کشور توسط کمیته کشوری کنترل می شود.
نکته۳ : شرکت برگزار کننده می بایست به اندازه ۱۰ نفر بیمه بدون نام داشته باشد.
نکته۴ : نیروهای پیمانکار که به طور مستقیم (تمام وقت) در شرکت به عنوان تیمهای عملیاتی فعالیت دارند، می توانند در مسابقات شرکت کنند و اگر فردی درکارگاه های حوزه بهره برداری خدمات را غیر حضوری یا موردی ارائه دهد، امکان شرکت در مسابقه را نخواهد داشت.
نکته۵ : نمایندگان شرکت ها که به صورت رسمی و کتبی به دبیرخانه معرفی شده اند، مسئولیت کنترل مدارک (لیست بیمه و سابقه) شرکت کنندگان رادر هر مرحله بر عهده دارد.
نکته۶ : نام گذاری تیم هاترکیبی از نام اکیپ عملیاتی شهر یا منطقه یا ناحیه ونام شرکت پیمانکار (درصورت برون سپاری) بعنوان تیم شرکت کننده در سه سطح مسابقات معرفی گردد.
۴- افراد ثبت نام شونده قطعی، تا پایان مرحله کشوری ثابت و بدون تغییر خواهند بود.
تبصره: در موارد استثنائی تغییر افراد شرکت کننده به در خواست رئیس کمیته برگزاری و رای کمیته برگزاری با اعلام به دبیرخانه مرکزی ممکن می باشد. افراد جایگزین باید ازهمان شرکت بوده و در سطح یک مسابقات شرکت کرده باشد.

 

تعاریف و اصطلاحات
آئین نامه : شامل کلیه مستندات، فرم ها، دستور العمل های اجرایی و کلیه مستندات و ضمائم مربوط به برگزاری مسابقات مهارت شغلی شرکتهای آب و فاضلاب می باشد.
آموزش : یادگیری و فرا گیری یک فرایند به منظور تغییر در رفتار سازمانی.
شغل : مجموعه وظایف در مسئولیت های یک فرد در قبال ارائه خدمات برنامه ریزی شده است.
مهارت : توانایی و زبر دستی در ارائه یک نوع فعالیت ذهنی یا یدی را مهارت می گویند.
مسابقه فنی تخصصی: از هم پیشی گرفتن در یک فرآیند کنترل شده فنی و تخصصی می باشد.
شرکت:  منظور شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستايی می باشد.
سایت:  سايت برگزاری مسابقات به آدرس maharat.abfaesfahan.ir
نماینده هر شرکت موظف به انجام مراحل ثبت نام در سایت برای تمامی اعضاء تیم، بارگذاری تمامی مستندات لازم و دریافت کد رهگیری هستند.
کارکنان رسمی/ پیمانی/مدت معین/ کار مشخص/طرحی: پرسنل شاغل در حوزه های مرتبط، با موضوع مسابقات که مستقیما با شرکت آب و فاضلاب قرارداد داشته و مشغول فعالیت هستند.
کارکنان پیمانکار شرکتی/ حجمی / برونسپار: پرسنل شاغل پیمانکاران طرف قرارداد با شرکت آب و فاضلاب قرارداد داشته و فعالیت دارند.
سطح مسابقات:  مسابقات در سه سطح یک (شرکت)، سطح دو (بلوک) و سطح سه (کشور) برگزار می شود.
SM: علامت اختصاری مربوط به مرجع آزمون کتاب استاندارد متد است.
Ppm: علامت اختصاری مربوط به واحد غلظت میلی گرم بر لیتر است.
COD : علامت اختصاری مربوط به آزمون اکسیژن مورد نیاز شیمیایی است.
BOD : علامت اختصاری مربوط به آزمون اکسیژن مور نیاز بیوشیمیایی است.
DO : علامت اختصاری مربوط به آزمون اکسیژن محلول است.
TS : علامت اختصاری مربوط به آزمون کل جامدات است.
TDS : علامت اختصاری مربوط به آزمون کل جامدات محلول است.
کنتور :  وسیله ای برای اندازه گیری حجم آب عبوری از لوله جهت تحویل به شبکه های دیگر و یا مشترکین می باشد.
تابلو مدار فرمان : تابلوهای کنترل و راه اندازی که کار روشن و خاموش کردن و حفاظت موتورها را انجام میدهند.
سافت استارتر : سافت استارتر دستگاهی است که برای کاهش موقت جریان ، گشتاور و بار موتور های AC در هنگام شروع به کار ( Start Up ) به کار گرفته می شود. استفاده از سافت استارتر باعث کاهش فشار مکانیکی وارد بر موتور می شود.
درایو : درایو، اینورتر، کانورتور فرکانس و یا کنترل کننده دور موتور برای تنظیم دور الکتروموتورها استفاده میگردد. درایوها وظیفه "کنترل دور موتور" را بر عهده دارند. درایوها قادرند دور موتور را از صفر تا چندین برابر دور نامی موتور و بطور پیوسته تغییر دهند.

 

آب و فاضلاب استان اصفهان در شبکه های اجتماعی

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان می‌باشد.(استفاده از مطالب اين سايت با ذكر منبع بلامانع است)

طراحی و پیاده سازی دیتا پردازش سپانو