دستورالعمل اجرای مسابقات
امروز : ۱. خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۱

شما اینجا هستید

دستورالعمل اجرای مسابقات

کمیته برگزاری مسابقات به عنوان عالیترین نهاد ناظر به برگزاری مسابقات می باشد که یک نفر را به عنوان رئیس کمیته علمی اجرایی تعیین می نماید که مسئولیت کمیته های علمی ، اجرایی را مطابق چارت ذیل به عهده دارد.
اعضاءکمیته های علمی ، اجرایی با انتخاب دبیر کمیته های مربوطه مسئولیت های خود را زیر نظر دبیر خانه انجام می دهند.
مسابقات مهارت فنی تخصصی در سه مرحله استانی ، بلوکی و کشوری برگزار می شود که تشکیل کمیته های برگزاری علمی ، اجرایی در هر سه مرحله به تناسب در استان ، بلوک و کشور مطابق دستور العمل های ذیل الزامی است .
چارت سلسله مراتب کمیته های برگزاری علمی ، اجرایی در سه مرحله استانی ، بلوکی و کشوری همچنین استان های هر بلوک به شرح ذیل می باشد.

 

 

 

 

کمیته برگزاری مسابقات
در هر یک از استان ها، مناطق جغرافیایی و کشوری تشکیل کمیته برگزاری مسابقات با حضور نمایندگان شرکت آب و فاضلاب آن منطقه به شرح زیر لازم می باشد.
رئیس کمیته برگزاری مسابقات مدیر عامل آبفا یا آبفار شرکت برگزار کننده می باشد.
اعضاء کمیته برگزاری استانی مسابقات شامل معاون بهره برداری، معاون منابع انسانی، مدیر امور حراست و مدیر روابط عمومی می باشد . اعضا کمیته های بلوک توسط روسای کمیته های استانی مربوطه و اعضائ کمیته کشوری توسط روسای بلوک ها مشخص می شوند.
اعضاء کمیته برگزاری یکی از اعضاء را به عنوان رئیس کمیته علمی اجرایی معرفی می نماید.
مسئولیت هر چه  بهتر برگزار شدن مسابقات مهارت فنی، تخصصی با رئیس کمیته برگزاری مسابقات می باشد که در استان ها به عهده مدیر عامل آبفا استان، در هر بلوک ها به عهده مدیر عامل مرکز و در کشور به عهده مدیر عامل استان اصفهان می باشد.

 

وظایف کمیته برگزاری :
– نظارت عالیه بر اجرای مسابقات مهارت فنی، تخصصی استانی، منطقه ای و کشوری و اجرای اصولی دستور العمل ها و آئین نامه های مربوطه
_ انجام هر گونه مکاتبه با شرکت های آبفا یا آبفار در استان، بلوک و کشور
–هماهنگی بین کمیته اجرایی، کمیته علمی
– تامین شرایط و امکانات مورد نیاز
– تعیین تاریخ شروع و خاتمه مسابقات
– معرفی ناظر عالی به کمیته های علمی و اجرایی مسابقات

 

 

وظایف کمیته اجرایی :
۱ - در اولین جلسه با حضور اعضاء نسبت به انتخاب دبیر کمیته اقدام خواهد شد.
تبصره : افراد معرفی شده ای که در جلسه اول کمیته حضور نداشته باشند ولی در جلسات بعدی کمیته حضور یابند، به عنوان عضو کمیته تلقی خواهند شد.
۲ - اجرای اصولی آئین نامه مسابقات مهارت فنی تخصصی و دستور العمل های مربوط.
۳ – برگزاری جلسات توجیهی با کلیه مسئولین کمیته برگزاری مسابقات هر یک از شرکت های آبفا و آبفار در استان، بلوک و کشور.
۴ – اعلام تاریخ شروع و خاتمه مسابقات به شرکت های آبفا و آبفار
۵ – انتخاب کمیته ای شامل سه نفر کارشناس خبره به منظور بررسی و انتخاب مطالب لازم برای درج در سایت مسابقات.
۶ – برآورد هزینه های مرتبط با امکانات اقامتی برای افرادی که برای مسابقات حضور خواهند یافت.
۷  -  برگزاری جلسات هماهنگی در صورت لزوم .
۸– تنظیم برنامه اجرایی مسابقات مهارت فنی تخصصی و اعلام به کمیته های بالا دستی.
۹ – هماهنگی و برگزاری جلسه با مسئولین برگزاری مسابقات ، واحد های خدمات عمومی، مسئولان محل برگزاری و داوران
منتخب، جهت تشریح وظایف محوله و هر چه بهتر برگزار شدن مسابقات.
۱۰ – تعیین و تامین امکانات اقامتی برای نمایندگان منتخبی که برای مسابقات حضور خواهند یافت.
۱۱ –تهیه طرح اجرایی مربوطه به منظور در اختیار قرار دادن تجهیزات لازم برای برگزار کنندگان مسابقات تا بر آن اساس اقدام کنند.
۱۲- در زمان برگزاری مسابقات حضور کلیه اعضاء این کمیته در محل برگزاری مسابقات ضروری می باشد.
۱۳ – انجام هر گونه اقدامات لازم در جهت رفع کمبود ها ی اجرایی در برگزاری مسابقات.
۱۴ – اعمال کنترل های نهایی، مناسب بودن محل و یا محل های برگزاری مسابقات.
۱۵ – انجام نظارت بر کلیه مراحل اجرا و برگزاری مسابقات.
۱۶ – کمیته اجرایی مسابقات منطقه ای ملزم به رعایت نمودن نقطه نظرات کتبی ناظر عالی که از طرف کمیته برگزاری
مسابقات به عنوان نماینده معرفی خواهند شد، می باشد.
۱۷ – بررسی عملکرد هر یک از شرکت ها و تهیه گزارش انجام در مسابقات کمیته علمی و اجرایی.
۱۸ – نظر سنجی از نحوه برگزاری مسابقات طبق فرم های آماده شده.
۱۹ – این کمیته موظف است در پایان زمان برگزاری مسابقات، نسبت به تکمیل نمودن جدول امتیازات و رتبه بندی و تخصیص
امتیاز اقدام نموده و به امضاء حداقل سه نفر از اعضاء این کمیته برسد.
تبصره : کلیه فرم های نهایی در دو نسخه تنظیم و امضاء شوند به نحوی که یک نسخه از این فرم ها توسط رئیس کمیته اجرایی
نگهداری خواهد شد و نسخه دیگر به همراه مستندات مربوط برای کمیته بلوکی و کشوری ارسال خواهد گردید.
۲۰ – این کمیته موظف است در پایان هر مسابقه، نسبت به جمع آوری فرم های نظر سنجی اقدام نموده و همچنین نسبت به
تکمیل نمودن گزارش فرم ارزیابی عملکرد هر یک از داوران آن مسابقه اقدام نموده و به امضاء حداقل سه نفر از اعضاء این کمیته
اجرایی وسه نفر از اعضاء کمیته علمی برساند.
۲۱ – برگزاری آئین تقدیر از برگزیدگان مسابقات استانی، بلوکی و کشوری در هر مرحله همچنین داوران برگزیده که از طرف
کمیته علمی معرفی می شوند
 کمیته علمی :
مسئولیت طراحی سوالات علمی و عملی مسابقات انتخاب داور و ناظر بر داوری، بررسی و اعلام نتایج و نظارت بر حسن انجام
مسابقات به عهده این کمیته می باشد.
اعضاء کمیته که از افراد با تجربه و خبره هستند با پیشنهاد رئیس کمیته علمی، اجرایی از افراد داخل یا خارج شرکت انتخاب
می شوند.
دبیر کمیته علمی با معرفی رئیس کمیته علمی، اجرایی و تصویب کمیته علمی انتخاب می شود.
وظایف کمیته علمی:
۱- اجرای اصولی آئین نامه مسابقات فنی و تخصصی و دستور العمل های مربوطه
۲ - انتخاب و گزینش افراد داوطلب انجام داوری
۳ - انتخاب کمیته داوران برای هر یک از مسابقات
۴ - برگزاری جلسات توجیهی با کمیته های اجرایی مسئولین برگزاری مسابقات
۵ - تهیه سوالات علمی و عملی با توجه به آئین نامه برگزاری مسابقات و امکانات پیش بینی شده
۶ - بررسی و انتخاب مطالب مورد نیاز برای درج در سایت مسابقات
۷ - برگزاری جلسات هفتگی در صورت لزوم
۸ - تهیه طرح اجرایی به منظور در اختیار قرار دادن تجهیزات لازم برای برگزار کنندگان مسابقه
۹ - حضور کلیه اعضاء این کمیته در محل برگزاری مسابقات
۱۰ - اعمال کنترل های نهایی مناسب بودن محل برگزاری مسابقات
۱۱ - ارزیابی عملکرد هر یک از شرکت ها و تهیه گزارش انجام مسابقات
۱۲ - ارزیابی عملکرد هر یک از داوران
۱۳ - تعیین برگزیدگان مسابقات و تعیین رتبه شرکت ها و معرفی آن ها به کمیته اجرایی
۱۴ - معرفی سه نفر از داوران برگزیده پس از اتمام مسابقات و معرفی آن ها به کمیته اجرایی
۱۵ - تهیه گزارش نهایی در پایان برگزاری مسابقات
۱۶ - تعیین معیار های ارزیابی عملکرد داوران و شرکت ها
۱۷ - تهیه فرم های معیار ها و نحوه امتیاز دهی به شرکت کنندگان
۱۸ - تهیه فرم های نظر سنجی از شرکت کنندگان در مسابقه
این کمیته موظف است در پایان برگزاری مسابقات نسبت به تکمیل نمودن جدول امتیازات و رتبه بندی تخصیص امتیاز ، تسریع
در انجام کار نموده و به امضاء حد اقل سه نفر از اعضاء این کمیته برساند.

تیم داوری  :
تیم داوری شامل  دو کارشناس فنی و یک کارشناس(ناظر فنی) می باشد که از طرف شرکت ها به عنوان کاندیدای داوری معرفی می شوند.
افراد معرفی شده توسط شرکت ها به عنوان داوطلب داوری مسابقات بایستی به همراه معرفی نامه، رزومه کاری خود مرتبط با
مسابقات را به کمیته علمی مسابقات ارسال نمایند.
الف) شرایط احراز کارشناس ناظر فنی – کارشناس فنی :
حداقل شرایط احراز کارشناس (ناظرفنی) و کارشناس فنی عبارت است از:
این افراد بایستی از طرف شرکت ها معرفی شوند و دارای حداقل مدرک کارشناسی بوده و ترجیحا دارای سابقه اجرای کار در
ارتباط با موضوعات مسابقه بوده و دارای حداقل ۵ سال سابقه کار اجرایی باشند.
ب) شرایط و ضوابط انتخاب داوران :
در هنگام انتخاب داوران، تمامی افراد تیم داوری نبایستی از یک شرکت انتخاب شوند.
بایستی توجه داشت که داوران انتخاب شده نمی توانند تیم اعزامی از شرکت خود را داوری کنند.
داوران انتخاب شده از هر منطقه جغرافیایی نمی توانند تیم های اعزامی از شرکت های آن منطقه را در مسابقات داوری نمایند.
داوران انتخاب شده در مرحله کشوری نمی توانند تیم های اعزامی از شرکت های بلوک خود را در مسابقات داوری کنند.
پس از انجام گزینش داوران در مسابقات مراتب به اطلاع شرکت ذیربط رسانده خواهد شد.
برای انجام داوری برای هر یک از شرکت ها چهار نفر انتخاب خواهند شد. پس از حضور چهار نفر داور در محل برگزاری مسابقه،
سه نفر به قید قرعه توسط کمیته علمی مسابقات انتخاب خواهند شد.
 سه داور منتخب برای هر یک از مسابقات قبل از برگزاری هر مسابقه با تنظیم صورت جلسه ای کارشناس ناظر فنی را از بین
خود انتخاب خواهند نمود و دو نفر دیگر به عنوان کارشناس فنی انجام داوری مسابقه را بر اساس آئین نامه و دستور العمل
اجرایی برگزاری مسابقات مهارت شغلی عهده دار خواهند شد و با همکاری یکدیگر نسبت به تکمیل نمودن فرم های ارزیا بی و با
توجه به توضیحات ذیل فرم ها بنا به مورد اقدام خواهند نمود.
مسئولیت بررسی اسامی افراد حاضر و احراز هویت در هر مسابقه، ثبت اسامی آن ها در فرم های امتیاز دهی، هدایت تیم داوری
در طول مسابقه، کنترل جمع امتیازات ثبت شده در هر یک از فرم ها و مخدوش نبودن آن ها به عهده داور یک (کارشناس ناظر
فنی) می باشد.
کلیه داوران منتخب برای انجام داوری در هر یک از مسابقات موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا به موقع در مسابقات مربوطه حضور
بهمرسانند.
ج) نمره نهایی هر گروه عبارتست از میانگین امتیاز اعلام شده توسط دو کارشناس فنی و یک کارشناس ناظر
فرم های امتیاز دهی پیشنهادی توسط هر یک از سه داور مسابقه بنا به مورد در طول برگزاری مسابقه تکمیل و امضاء خواهند
شد و بلافاصله در پایان هر مسابقه این فرم ها توسط دو داور مسابقه در اختیار داور اول (کارشناس ناظر فنی) قرار داده خواهد
شد.
فرم امتیاز دهی عددی نهایی که توسط داور اول (کارشناس ناظر فنی) در حضور دو داور دیگر مسابقه تکمیل خواهد شد بایستی
به امضاء هر سه داور رسانده شود این فرم ها بایستی به طور کامل تکمیل و امتیاز دهی شوند و بلا فاصله پس از تکمیل شدن در
پایان هر مسابقه در اختیار رئیس برگزاری مسابقات قرار داده شوند.
فرم های امتیاز دهی اولیه و همچنین فرم امتیاز دهی عددی نهایی بایستی کاملا خوانا بوده و فاقد هر گونه خط خوردگی باشد.
 نماینده کمیته اجرایی مسابقات، نظارت خواهند نمود تا بلافاصله پس از پایان هر مسابقه فرم های تکمیل و امضاء شده توسط
هر یک از داوران ارائه و گرد آوری شود، کارشناس ناظر فنی (داور اول این مسابقه) فرم امتیاز دهی نهایی را بر اساس امتیاز
عددی که هر سه داور مسابقه آن را قبول داشته باشند جمع بندی کرده و در نهایت فرم های امتیاز دهی به امضای هر سه داور
میرسد.

نوع مسابقات :
این مسابقات در حوزه های مختلف آب و فاضلاب و به شرح زیر قابل ارائه خواهد بود
بهره برداری آب
•    تعمیرات خطوط لوله

کاهش آب بدون درآمد
•    نصب و راه اندازی انشعاب آب

بهره برداری فاضلاب
•    نصب انشعاب فاضلاب

بهداشت و کنترل کیفیت
•    آزمون پارامترهای شیمیایی نمونه آب

انرژی و سیستمهای کنترل
•    عیب یابی تابلوهای برق

تعاریف و ا صطلاحات :
آئین نامه : شامل کلیه مستندات، فرم ها، دستور العمل های اجرایی و کلیه مستندات و ضمائم مربوط به برگزاری مسابقات مهارت شغلی شرکتهای آب و فاضلاب می باشد.
آموزش : یادگیری و فرا گیری یک فرایند به منظور تغییر در رفتار سازمانی.
شغل : مجموعه وظایف در مسئولیت های یک فرد در قبال ارائه خدمات برنامه ریزی شده است.
مهارت : توانایی و زبر دستی در ارائه یک نوع فعالیت ذهنی یا یدی را مهارت می گویند.
مسابقه فنی تخصصی: از هم پیشی گرفتن در یک فرآیند کنترل شده فنی و تخصصی می باشد.
شرکت : شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی
  SM: علامت اختصاری مربوط به مرجع آزمون کتاب استاندارد متد است.
 Ppm: علامت اختصاری مربوط به واحد غلظت میلی گرم بر لیتر است.
: COD علامت اختصاری مربوط به آزمون اکسیژن مورد نیاز شیمیایی است.
: BOD علامت اختصاری مربوط به آزمون اکسیژن مور نیاز بیوشیمیایی است.
: DO علامت اختصاری مربوط به آزمون اکسیژن محلول است.
  : TS علامت اختصاری مربوط به آزمون کل جامدات است.
: TDS علامت اختصاری مربوط به آزمون کل جامدات محلول است.

پمپ : دستگاهی است که انرژی مکانیکی را به انرژی هیدرولیکی تبدیل میکند و نتیجه آن افزایش انرژی پتانسیل ( فشار سیال
عبوری از پمپ ) و یا انرژی جنبشی (سرعت سیال و انتقال سیال) میباشد و به دو دسته کلی گریز از مرکز و جابجایی مثبت
تقسیم بندی میشوند.
قطعات پمپ : کلیه قطعات و لوازم  تشکیل دهنده  یک پمپ شامل، پره ها، رینگهای سایشی، کاسه نمد، آب بندها و ... گویند.
کنتور :  وسیله ای برای اندازه گیری حجم آب عبوری از لوله جهت تحویل به شبکه های دیگر و یا مشترکین می باشد.
نشت : خروج کنترل نشده آب از لوله و اتصالات به علت شکستگی، فرسودگی ویا آب بند نبودن آنها نشت گویند.
مرئی سازی : به شناسایی و تعیین محل قرارگیری شیرآلات، دریچه ها و گیت والوهای مدفون ونامرئی، مرئی سازی گفته می شود.
تابلو مدار فرمان : تابلوهای کنترل و راه اندازی که کار روشن و خاموش کردن حفاظت موتورها را انجام میدهند
سافت استارتر : سافت استارتر دستگاهی است که برای کاهش موقت جریان ، گشتاور و بار موتور های AC در هنگام شروع به کار ( Start Up ) به کار گرفته می شود. استفاده از سافت استارتر باعث کاهش فشار مکانیکی وارد  .
درایو : درایو یا اینورتر یا کانورتور فرکانس و یا کنترل کننده دور موتور برای تنظیم دور الکتروموتورها استفاده میگردد. درایوها وظیفه "کنترل دور موتور" را بر عهده دارند. درایوها قادرند دور موتور را از صفر تا چندین برابر دور نامی موتور و بطور پیوسته تغییر دهند.

 

 

    

 

    

 

 

آب و فاضلاب استان اصفهان در شبکه های اجتماعی

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان می‌باشد.(استفاده از مطالب اين سايت با ذكر منبع بلامانع است)

طراحی و پیاده سازی دیتا پردازش سپانو